TE ARRAS.
Boek 9 - KAP. 92

Toen de echtgenoot van de heilige Birgitta reeds op den terugtocht was van zijn bedevaart naar het graf van St. Jacobus, werd hij te Arras ziek. En toen de ziekte toenam, was de bruid van Christus zeer beangst, maar werd waardig bevonden om door den heiligen Dionysius getroost te worden. Deze verscheen haar onder haar gebed en zeide : “Ik ben Dionysius, die uit Rome naar dit gedeelte van Frankrijk ben gekomen om er in mijn leven Gods woord te prediken. Daar gij mij met bizondere genegenheid liefhebt, voorzeg ik u, dat God door u aan de wereld geopenbaard zal worden en dat gij aan mijn hoede en bescherming zijt toevertrouwd. Daarom zal ik u altijd bijstaan, en als bewijs hiervan verzeker ik u, dat uw echtgenoot niet aan deze ziekte sterven zal.” En aldus heeft Sint-Dionysius haar in Openbaringen vele malen bezocht en getroost.