Kung paanong natagpuan si Birgitta ng kanyang tiya habang nananalangin sa gabi.

Isang gabi, ang nasabing tiyahin ay palihim na pumasok sa silid ng dalagita at natagpuan si birgitta an nakaluhod sa harap ng kanyang higaan ng walang saplot at lumuluha habang nananalangin. Ang tiyahin na naghihinalang ito ay isang uri ng kahibangan ng dalagita ay nagpakuha ng pamalo. Ngunit nang iaamba na niya ang pamalo at papaluin si Birgitta, ay bigla itong nagkabalibali kayat ang nasabing tiya sa pagkakita dito ay nagulumihanan at sinabing; “ Ano ang ginawa mo Birgitta? Di yata’t tinuruan ka ng mga babae ng kahibangang mga panalangin?” Ang dalagita ay nagwika ng may luha: “ Hindi po aking tiya; ngunit bumangon ako sa pagkakahiga upang purihin sya na ang kalagayan ay nakatulong sa akin.” Sinong sya?” wika ng tiyahin. Kung saan winika ng dalagita: “ Ang Nakapako sa krus na aking nakita.” At dahil dito, mula nang araw na iyon ay lalo siyang minahal at kinalinga ng buong init ng kanyang tiya.

Paanong ang dyablo ay nakita niya.
Hindi nagtagal pagkatapos, habang nakikipaglaro si Birgitta sa mga batang babae, nakita nya ang dyablo, may daan daan itong kamay at paa at wala sa ayos saan man tignan. Saklot ng takot, ay tumabo sya sa kanyang higaan kung saan ay nagpakita muli ang dyablo at sinabing:” wala akong magagawa sayo kung hindi ipahihintulot ng nakapako sa krus.” Samantalang ang mga babaeng nakakita sa kanya ay nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya at bakit tila takot na takot, sya ay sumagot ng ganito ”mangyari’y sumakit bigla ang puso ko.” At hindi na nangahas magtanong ang mga babae. Ngunit makalipas ang ilang taon, ay dumating ang kanyang tiya at narinig mula sa kanya ang buong katotohanan at ipinayo sa kanya na pagtakpan ang pangitain sa pananahimik at magkaroon ng sapat na pagasa at ibigin ang Diyos ng sulkdulan at magingat sa mga walang bagay na kahibangan.
Paano sya nagasawa at paano saya namuhay may asawa.
Samantala, itong si Lady Birgitta ay ikinasal sa isang mayamang lalaki. Isang kahanga hanga at kapitapitagang kawal na kung tawagin ay Lord Ulf ng Ulvasa, Prinsipe ng Narke. Sa dalawa ay namagitan ang isang maragal na pagsasama na kapwa namuhay na birhen sa loob ng isang taon, at may debosyong humihiling sa Diyos, syang lumikha ng lahat, na kung silay magniniig mula sa kanila at lumikha ng supling na nakatalaga upang maglinkod sa Diyos. Tunay na mahal niya ang Diyos at may buong pag iingat sa sarili upang maiwasang magkaroon ng may magsalita ng hindi kanais nais sa kanyang gawa at hindi niya hinahayaang magkaroon ng mga pangyayari na ang isang tao ay magkaroon ng hinaing laban sa kanya. Kung kaya iniwasan niya ang mga walang bagay na gawa, mga lugar at mga tao na maaaring magbigay ng batik sa kanyang pagkato; at pinili niyang makasama ang mga tapat na babae at may magandang paguugaling mga kaibigan. Sa katunayan, sa kanyang sambahayan ay may intension sa mga gawain sa mabathalang pagsamba o sa mga gawain para sa kapakanan ng kanilang kapwa.
Paano sya ay nanalangin at paanong ang panalangin ay ibinigay sa kanya.
Sa katotohanan, ang Esposa ni Kristo ay napaka maalab sa pananalangin at pagluha na sa tuwing wala ang kanyang asawa, ay ginigugol niya ang buong gabi sa pagbabantay at di alintana ang sarili sa mga pagluhod at malulupit na paraan ng pagdisiplina. Sa katunayan ay may dumaan na mga oras na walang patid na hinihiling niya sa Diyos sa panalangin na sabuyan siya ng mga tamang pamamaraan ng pagdarasal. Isang araw, sa isang katangi tanging paraan, ay itinaas siya sa isipan: at doon ay ibinuhos sa kanya ang pinakamarilag na panalangin sa mga pagpapakasakit ni Kristo at tunkol sa buhay at pagpupuri sa pinagpalang Birheng Maria. Inigatan niya ito sa kanyang ala ala upang pagkatapos ay dasalin sa araw araw. At sa gayon, isang araw nang napakita sa kanya ang Pinagpalang si Maria ay winika sa kanya: “Ipinagkakatiwala ko ang mga panalanging iyan sa iyo; upang kung basahin mo, ay paroroonan ka ng mapang aliw na biyaya ng aking anak.”
Tunkol sa pangungumpisal.
Sya ay madalas mangumpisal; at para sa kanyang kumpesor, sya ay may isang lubhang dalubhasa at debotong tagapagturo sa larangan ng teologo, kung tawagin ay Master Matthias, kung saan sumulat ng napakainam na pagpapaliwanag ng buong Bibliya at may akda ng maraming mga aklat. At sya itong may akda ng pagunang mga salita para sa mga aklat ng mga Makalangit na Pahayag ng nasabing Lady Birgitta; at sya ang sinusunod nito sa tuwing may kagulumihanan. Kung saan mula dito ay may :kapalagayang sinasabi ng kumpesor sa kanyang mga kaibigan: “Sa kay Lady Birgitta, ito ay isang tanda ng mga grasya sa hinaharap na sya ay nababahala kahit sa maliliit na bagay tulad ng pagkabahala ng iba sa malalaking bagay na di nya pinahihintulutan isa man sa kanyang mga salita at kilos ay hindi masuri.”
Tunkol sa pagaayuno.
Hangat maaari, dinadagdagan at dinadagdagan pa niya ang pag aayuno at sakripisyo; At madalas na iniiwasan niya ang masasarap na hindi namamalayan ng kanyang asawa at ng ibang tao.
Tunkol sa pagbabasa.
Sa katunayan, sa kanyang mga panahon ng pagpapahinga kapag wala o tapos na ang gawain, Patuloy niyang binabasa o binabasa muli ang mga buhay ng mga santo at ng Biblia, dahilan upang maisulat niya ito para sa kanya at sa sarili niyang wika; At kapag nakakapakinig siya ang homilya ng isang matuwid na tao ay di siya nanghihinawa sa panahon at pagod upang madinig niya ito muli.