Tunkol sa pagbibigay sa kapwa.

Hangang sa kamatayan, ay nakagawa siya ng malalaking pagtulong sa kapwa.
Sa Sweden, ay mayroon syang natatanging bahay para sa mahihirap; at sya mismo ang naglilinkod sa kanila habang magagawa niya. Hinuhugasan niya ang mga paa nila at sila ay dinaramtan at dinadalaw niya sila kapag wala silang kakayanang pumunta sa kanya at hinahawakan niya ang kanilang mga sugat at mga katawan ng may sukdulang pagkaawa at pinakamainam na makainang pagaaruga.

Kung paanong ang Pinagpalang si Maria ay tinulungan siya sa panganganak.
Sa isang panahon si Lady Birgitta ay nanganib sa panganganak, at halos mamatay na. Nang gabing iyon, ang mga babae na nandon upang mangagbantay sa kanya ay di natutulog; at habang nakatingin sila sa kanya, ay isang tao na nakaputing kasuotan ay nakitang pumasok at tumayo sa harap ng higaan ni Lady Birgitta at hinawakan ang bawat parte ng kanyang katawan habang siya ay nakaratay. Gayon na lamang ang takot ng mga babaeng nandon. Dadapwat nang wala na ang babae ay maluwalhating nakapanganak si Lady Birgitta na parang walang anuman na ang mga bagay na itoy isang kagilagilalas na walang kadudahang ang Pinagpalang Birhen, kung saan nagluwal ng sangol na walang sakit, ay ang taong iyon na syang nagpagaan ng pagluluwal, ng sakit, at ng nakaambang kapahamakan sa kanyang linkod, na sa kalaunan pagkatapos ay sinabi din sa kanya ng pareho ding Birhen sa isang pangitain ng sabihin sa kanya nito ang mga pahayag.
Isang Pahayag.
“ Sa tuwing ikaw” ang wika niya “ay nahihirapan sa panganganak, Ako, si Maria ay napasasaiyo. Sa ganyang kadahilanan, ito ay bale wala sa iyo kung hindi mo ako iniibig. Pagsumikapan mo, samakatuwid, na ang iyong mga supling ay maging akin ding mga anak.
Kung paano niya tinuruan at pinayabong sa mga katagnitanging bagay ang kanyang mga anak.
Ang Esposa ni Kristo, sa gayon, sa malaking pagsasaalang alang at pagtitiyaga, Ay pinalaki sa katangitanging mga bagay ang kanyang mga anak na lalaki at babae at pinayabong ito sa katangitanging mga kaparaanan, sa pagtataguyod ng mga gurong nagdisiplina at nagturo sa kanila ng kagandahang asal. Lumuluha sya araw araw sa kanilang mga sala sa pagkatakot na nasasalungat nila ang kalooban ng Diyos. At nang isang panahon ng si San Juan Bautista ay napakita sa kanya at sinabi:” Sapagkat ikinaluha mo ang pagaalalang nasasalungat ako ng iyong anak dahil sa hindi pagaayuno, at sapagkat mas ginusto mong sya’y maging linkod ko kaysa maging hari, samakatuwid tutulungan ko sya at ang aking mga kamay ay magiging sandata niya.” Mababasa ito ng mas maliwanag sa ikaapat na aklat ng makalangit na mga pahayag sa nasabing babae.
Kung Paanong nadala nya ang kanyang asawa sa Diyos at tumungo sila sa Saint James.
Nang, Kapagdaka, Si Lady Birgitta ay napasamahabang panahon sa pag unlad sa mga katangitanging bagay, At naakay nya pati ang kanyang asawa sa Diyos. Sapagkat kahit na sya ay matipuno at isang mahalagang miyembro sa konseho ng hari ng Sweden, ay nagagawa niya sa payo at pagsupil ng kabiyak –upang matutunang basahin ang mga oras ng pinagpala sa lahat na Birheng Maria at ang mga aklat na naglalaman ng mga batas at mga legal na hustisiya. At sa gayon, silang dalawa, itong tinaguriang magasawa –sa pag aalab ng kanilang pagibig sa Diyos na silay mahiwalay sa mga bagay na ukol sa kamunduhan, Ay naglakbay mula sa kanilang tunubuang lupa at mula sa kanilang mga nuno matapos ang halimbawa ni Abraham, at, sa malaking pagpapagal at gugulin, patungo sa Espanya tungo kay Saint James sa Compostella.

Matapos ang kanilang banal na pagbisita sa mga lugar ng mga santo habang sila ay nasa kanilang mga daan pabalik, ang kanyang asawa ay dinapuan ng karamdaman sa lungsod na tinatawag na Arras, malapit sa Flanders. Habang lumalala ang karamdaman, ang Esposa ni Kristo, sa pagdaranas ng malaking kapighatian ng kaluluwa, ay pinapaglubag ang loob ni Saint Denis, na napakita at kumausap sa kanya sa pananalangin: “Ako,” ang wika” ay si Denis, na mula sa Roma hangang dito sa mga parte ng France upang ipahayag ang mga salita ng Diyos sa aking buhay. Sa gayon sapagkat mahal mo ako ng may katangitanging debosyon, ay ipinahahayag ko ngayon sa iyo na sa pamamagitan mo, na ang kalooban ng Diyos ay maihayag sa buong mundo at na ikaw ay isinailalim sa aking pangangalaga at proteksiyon. Kung saan ay palagian kitang tutulungan; ibibigay so sa iyo ang isang tanda: Ang iyong asawa ay hindi mamamatay ngayon sa sakit na ito.” At madami pang pagkakataon, itong pinagpalang Denis ay dinalaw sya sa mga rebelasyon at pinalagay ang kanyang kalooban.
Isang pangitain ng mga bagay na hinaharap.
Pagkatapos ng ilang araw sa gayon ding lugar ng Arras, muli syang nakakita ng kagilagilalas na mga bagay sa makapropetang pangintain: Tulag ng kung paanong sya ay maglalakbay sa Roma at sa banal na lungsod ng Jerusalem, at kung paano sya papanaw sa mundong ito, at kung paanong ang isang napakagilas na kabataan ay pinangunahan sya sa espiritu sa mga nasabing lugar. At ang lahat ng ito ay natupad pagkaraan ng mahabang panahon.
Kung paanong habang nagpapagaling ang kanyang asawa ay bumalik sila sa kanyang tinubuang lupa.
Samantala, matapos ang mahabang pagkakasakit ng kanyang asawa, ay nagpapagaling na ito; at sila at bumalik sa kanilang tinubuang lupa. Nanatili sa pagitan nila ang pagpipigil sa sarili at pinagpasyahang pumasok sa isang monasteryo.
At matapos ang magandang pagsasama at paggawa ng mabubuting bagay, ang kanyang asawa sa huli sa pagpapatuloy sa ganitong layunin ay binawian ng buhay sa taon ng ating panginoon, 1344.
Kung Paanong sya ay sinugo sa isang guro at kung paano, matapos ang kamatayan ng kanyang asawa, sya ay dinalaw ng banal na espiritu.
Matapos ang ilang araw, habang ang esposa ni Kristo ay nagaalala dahil sa pagbabago ng kanyang estado at kung ano ang idudulot nito sa paglilinkod niya sa Diyos, at habang sya ay nananalangin hingil dito sa kanyang kapilya, kapagdaka sya ay itinaas sa espiritu; at habang sya ay nasa alapaap, ay nakakita ng isang maliwanag na ulap; at mula sa ulap, ay nakarinig sya ng tinig na nagsasabi sa kanya na: “Babae, pakingan mo ako.” Dala ng buong pagkatakot, na ito ay ilusyon, ay tumalilis patungo sa kumpisalan; dagliang nagumpisal at pagkatapos ay tumangap ng katawan ni Kristo.

Nang sa, matapos ang ilang araw, habang nananalangin sya sa pareho ding kapilya, ay nakita nya muli ang maliwanag na ulap; at mula sa ulap, ay muli nyang nadinig ang tinig na nagsasabi ng dati ring mga kataga, pangalana’y “Babae, Pakingan mo ako.” At ang babaeng ito, sa muling pagkatakot, ay tumalilis tungo sa kumpisalan; at nangumpisal ng pareho ding mga kataga tulad ng dati, sa takot na ang tinig ay isa lamang ilusyon.

Sa wakas, pagkatapos ng ilang araw, sa kanyang muling pananalangin sa pareno ding lugar, ay itinaas nga sa espiritu at nakitang muli ang maliwanag na ulap, at, sa loob nito ay maihahantulad sa isang tao, na nagsabi ng ganito: “Babae, pakingan mo ako;Ako ang iyong Diyos, na nais makipag usap sayo.” Sa pagkatakot samakatuwid, at sa pag iisip na itoy isa lamang ilusyon, ay nadinig niyang muli: “Huwag kang matakot,” ang sabi;” sapagkat ako ang lumikha ng lahat, at hindi mandaraya. Sapagkat hindi ako nagsasalita sayo para sa iyong kapakanan lamang kundi sa kapakanan ng ikaliligtas ng iba. Pakingan mo ang mga bagay na aking sinasabi; at pumunta ka kay Master Matias, ang iyong kompesor, na nakaranas ng pagkilala ng dalawang uri ng espiritu. Sabihin mo sa kanya para sa aking kapakanan ang sinasabi ko ngayon sa iyo: ikaw ay aking magiging esposa at daan, at makaririnig at makakakita ka ng mga bagay na esperitual, at ang aking espiritu ay mananatili sa iyo maging sa iyong kamatayan.” Pagkatapos nito ay kanyang idinagdag: “ Sa tatlong kadahilanan si Lucifer ay bumagsak,” etc., na mababasa sa mga talata sa mga pahayag ng Makalangit na aklat.

At ito ang unang pahayag sa pasimula, etc. Samakatuwid sa taon ng ating Panginoon 1345, Ang unang makadiyos na pahayag ay isinakatuparan kay Lady Birgitta hindi sa habang siya ay tulog kundi sa habang siya ay gising at nananalangin, sa kanyang kalakasan at kasiglahan ng pangangatawan, ngunit habang sya ay wala sa karaniwang pandama at dinala sa alapaap at pangitain , espiritual man o sa pag iisip, sa pag dating ng pangitain o di karaniwan o mabathalang pagliliwanag ng kamalayan, sapagkat nakakita siya at nakarinig ng mga bagay na espiritual at nadama ang mga ito sa espiritu. Sa katunayan sa mga paraang nabangit, ay nakakita at nakadinig siya ng mga pisikal na imahen at pagkaka halintulad; sa katotohanan, sa kanyang puso ay naramdaman niya, na nandon nga, buhay, kung saan gumagalaw at lalong naging aktibo at sumisilakbo sa pagtugon sa mas malaking pag aalab at pagkadama, ngunit kaunti kung ang pagkadama ay kaunti. Madaming panahon, katunayan, ang pagalaw sa kanyang puso ay masyadong malakas na ang mga galaw ay makikita at madarama kahit sa labas.
Paanong, kahit bago pa pumanaw ang kanyang asawa, ay nakakita siya ng mga tanging bagay.
Sa ika 4 na taon bago pumanaw ang kanyang asawa, ang isang santo ng lupain ng Sweden, Botvid ang pangalan, ay napakita sa kanya, tulad ng nasa alapaap ang kanyang isipan, at nagsabi: “ Ako, kasama ng ibang banal, ay pinagkalooban para sa grasya ng iyong Diyos- Pangalana’y, upang makakita at makadama ng mga bagay na espiritual-at ang espiritu ng Diyos ay magpapaalab sa iyong kaluluwa.”

Sa ikatlong taon bago pumanaw ang kanyang asawa, ang pinagpala sa lahat na Birheng Maria ay napakita sa kanya at nagsabi: ”Ako ang reyna ng mga yaong nagdurusa. Nais kong ipakita sa iyo kung ano ang kahalintulad ng aking anak sa kanyang pagkatao at ano ang kanyang kahalintulad nang sys sy magdusa sa krus.
At ito ang magiging palatandaan sa iyo, na ikaw ay paroroon sa Jerusalem kung saan ako ay nabuhay sa katawan at doon, sa pamamagitan ng iyong espiritual na mga mata, ay makikita mo ang aking anak.” Matapos ang dalawampu’t walong taon, ang lahat ng ito ay natupad, at ito ay maliwanag na nakatala sa aklat ng mga pahayag na siya ay naparoon sa Jerusalem at Betlehem.