Kung paano, sa simula ng mga pahayag, sya ay inatasang maglagi sa isang monasteryo.

Gayun nga sa simula ng mga pahayag, sya ay inatasang sundin si Matthias, isang dalubhasa sa teologo. At maglagi sa monasteryo ng mga monghe ng Cistercian. Pangalanang, Santa Maria sa Alvastra, na nasa Sweden, sa diosesis ng Linkoping.
Sinabi sa kanya ng espiritu sa isang pangitain:” Kung ito ay nakalulugod sa dakilang Panginoon na gumawa ng isang simpleng bagay, ang mga pangkalahatang gawain samakatuwid ay huwag kalimutan bagkus dapat na ibigin ng mas higit na may mas malaking pagaalab. Kung kaya Ako, ang Diyos ng lahat, na nagingibabaw sa lahat ng panuntunan, ay pinahihintulutan kang mamalagi sa kasalukuyang panahon sa tabi ng monasteryo-hindi upang ipagwalang bahala ang tuntunin, o magpasimula ng isang kaugalian, kundi upang ihayag ang aking dakilang gawa sa banal na lugar. Sapagkat si David sa panahon ng pangangailangan, ay kinain ang pinabanal na tinapay-isang pagkilos na hindi pinahihintulutang gawin ng ilan sa karaniwang panahon.”

May isang kapatid na linkod ng simbahan na ang ngalan ay Gerekin na nasa pareho ding monasteryo sa hanay ng Cistercian sa Alvastra. Sa loob ng apatnapung taon ay hindi sya lumabas ng monasteryo. ngunit araw at gabi, sya ay hirati sa mga pananalangin; at mayroon syang grasyang ganito, na, kapag sya ay nananalangin, ay halos walang patid niyang nakikita ang siyam na koro (uri) ng mga anghel; at sa pagkataas ng katawan ni Kristo, ay madalas siyang biyayaang makita si Kristo sa anyo ng isang bata. Nang si Lady Birgitta ay dumating sa monasteryo at naninirahan don, Ang kapatid na ito ay nagtaka sa kanyang puso at sinabi: “ Bakit dito lumalagi sa monasteryo ng mga monghe ang babaing iyon, nagpapasimula ba siya ng bagong kaugaliang labag sa aming tuntunin?
At ang kapatid na iyon ay itinaas sa alapaap ng pagiisip at malinaw na narinig ang tinig na nagsasabi sa kanya: “ Huwag kang magulumihanan. Ang babaeng ito ay kaibigan ng Diyos; at siya ay pumarito upang sa paanan ng bundok na ito sya ay mangalap ng mga bulaklak kung saan ang lahat ng tao, pati na ang nangasa ibayong dagat at nangasa likod ng mga dulo ng daigdig, ay mangakatangap ng kagamutan.”

At muli, sa pangalawang pagkakataon, ang nasabing kapatiday nakita syang itinaas mula sa daigdig, at, tila baga, may kidlat na lumabas sa lanyang bibig. At pagkatapos narinig nya sa espiritu: “ Ito ang babae kung saan, mula sa mga dulo ng daigdig, ay magdudulot sa mga di mabilang na mga bansa ng karunungan upang maging inumin. At ito ang magiging palatandaan sa iyo: na siya mula sa bibig ng Diyos, ay sasabihin sayo ang hangahan ng iyong buhay. At ikaw ay lubhang liligaya sa kanyang mga salita at sa kanyang pagdating; at ang nasa mo ay magkakaroon ng lalong dagliang katuparan kundi ay makikita mo ang mga samang ibabagsak ng Diyos sa sambahayang ito.

Si Lord Hemming, ang obispo ng Abo, ay isinakatuparan ang kanyang mabathalang misyon sa France at England at nakitang ang mga hari ay kulang sa pagnanais sa pagtangap sa salita ng Diyos- pangalana’y, Yaong mga pahayag tunkol sa mga hari at ang digmaan sa pagitan ng kaharian ng France at England. Ang mga pahayag na ito ay matatagpuan sa ikaapat na aklat ng mga makalangit na pahayag, sa bandang katapusan ng kabanata ” Gulo ang puso,”etc. Habang sya ay natutulog, itong si Lady Birgitta ay nagpakita sa kanya at sinabi: “Bakit ka nagugulumihanan? Babalik ka sa iyong tinubuang lupa na matagumpay, at makapagdadala ka ng mga kaluluwang iyong ibinunga. Ngunit alamin mo na ang salot kung saan ikaw ay sinugo ay hindi pa magwawakas, sapagkat pinatigas ang kanilang mga puso sa pagsalungat sa Diyos, at sila ay pansamantalang maguguluhan hangang sa sila ay magpakumbaba.”

May isang madre na ang ngalan ay Katharine sa monasteryo ng Mount Saint Mary, sa kaharian ng Sweden. Natangap niya ang kanyang grasya. Ang pinagpalang si Maria ay napakita sa kanya, at, bukod pa sa sa ibang salita ay sinabi: “ Ipakikita ko sa iyo na ako ang Ina ng Diyos, at ihahayag ko sa iyo ang aking anak.” Nag makita ng babaeng ito si Lady Birgitta at sila’y magkakuwentuhan, ay sumagot siya: “ O ikaw na maligayang babae! Dahil hindi ko sinasabi ito upang ikaw o ako ay magyabang, sapagkat nakarinig ako ng isang tinig na nagsabi ng ganito: ‘ Alamin mo na si Birgitta ay di pa matatawag na maligaya sapagkat, kung sya ay itinakwil sa lupa, sya ay dadakilain sa langit at yaong mga ipapanganak ay mangagpahahayag ng kanyang pangalan.’ Sa gayon ay tumatag ka sapagkat walang pagaalinlangan na ito ay matutupad, gaya ng aking nadinig.”

Nang si Master Matthias, ang kanyang kompesor- na nabangit na sa itaas- ay makaranas ng isang tukso, ay may nagsabi kay Lady Birgitta nito sa espiritu: “ sya may magiging maalam mula pa ’noong una’ Halimbawa, mula sa simula ng Bibliya at sa aklat ng Genesis, kung saan sinimulan: ‘ Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang daigdig,’ hangang sa ‘Alpha at O,’ halimbawa, hanggang sa Apocalipse. Kung saan ang ‘Alpha at O’ sa isang banda ay nakasulat. At sya ay lalaya mula sa mga tukso, at ipagkakaloob ko sa kanya ang init ng aking espiritu.” At daglian nyang naramdaman sa kanyang sarili ang paglaya at siya ay pinagpahinga mula sa tukso. Gayun din, sa gayunding araw na ang kanyang si Master Matthias ay namatay sa kanyang tinubuang lupa, si Lady Birgitta, na namamalagi sa Roma, ay nadinig sa espiritu: “Maligaya ka, Master Matthias, dahilan sa koronang inihubog para sa iyo sa Sweden. Halika ngayon sa karunungang hindi magwawakas!”

Nang, sa katandaan, ang kapatid na si Algot ng Order ng Preachers, isang bihasa sa teologo at isang matalik na kaibigan ni Lady Birgitta, sa loob ng tatlong taon ay nakaranas ng pagkabulag at naghirap ng matindi dahil sa calculi, hiniling nya at sinabi kay Lady Birgitta na mag-alay ng panalangin sa Diyos para sa kanya. Nang sa pagtupad sa kanyang hiling, hiniling niya na gumaling ito, ang kasagutang ito ay dumating sa kanya sa espiritu: “ Siya ay nagniningning na tala. Hindi makabubuting ang kanyang kaluluwa ay paitimin ng kalusugan ng kanyang katawan. Ngayon sya ay nakipagsapalaran at umabot na sa katapusan Wala nang natitirang naitatago upang sya ay koronahan. Ito ang magiging palatandaan sa kanya. Ngayon mula sa oras na ito, ang sakit ng kanyang kalamnan ay maghihilom; ngayon ang buo niyang kaluluwa ay pagniningasin ng aking kabutihan.” At di na dumaan pa ang madaming araw, at sya ay pumanaw.

Ang nauna nang nabangit na si Lady Birgitta ay nagkamit din, mula sa Diyos, nitong natatanging grasya ng napakabuting katangian at kahiwagaan: Ang una ay kapag nakakapagsalita siya ng anumang labag sa kalooban ng Diyos, ay bigla siyang nakakadama ng napakapait sa kanyang bibig, animo isang sulphur. At dahil dito ay agad niyang nalalaman na nalalabag niya ang kalooban ng Diyos; at kapag naaalala niya ang salitang iyon ay agad niya itong ikinukumpisal sa kanyang kumpesor na may malaking kalunkutan at luha. Gayundin, kapag ang sinuman ay bumigkas sa kanya ng mapanlinlang at di karapat dapat na salita na makakasugat sa kalooban ng diyos, ay bigla niyang naaamoy ang nakapangingilabot at ang masamang amoy ng sulphur, na hindi niya matagalan. At ito ay isang tanda na ang Diyos ay nasalungat ng mga salita ng taong iyon-isang bagay na aming napatunayan sa hindi mabilang na pagkakataon.

Karagdagan pa, kapag ang kahit sinong taong magtanong sa kanya tunkol sa pagdududa sa sariling konsensiya at maghanap mula sa kanyang payo ng mga katangi-tanging lunas na makabubuti, at sumasagot siya ng ganito:” Manalangin ka sa Diyos tunkol dito. At kami din ay mag iisip, at gagawin namin ang magagawa para sa iyo-kahit na ako ay makasalanang hindi karapatdapat.” Sa katunyan, pgkatapos ng tatlong araw at gayon nga at kung minsan sa araw ding yaon, ay natutugunan niya ng taong iyon- kung ang taong iyon ay espiritual at tapat- sa pagtaas ng kanyang mga kamay sa langit habang sinasabi ito: “ ako ay isang makasalanan na hindi karapat dapat magsabi ng ganito; Gayunman, alamin na si Hesukristo ay napakita sa akin sa pananalangin at sinabi sa akin kung ano ang nararapat kong itugon sa bagay na iyong hinihingi ganito o ganyan, etc.”

At pagkatapos ay ibibigay niya sa kanya ang mga salitang natangap niya mula kay Kristo o mula sa Pinagpalang Birheng Maria bilang katugunan sa bagay na ito. O kaya ay isusulat niya sa pamamagitan ng sariling kamay at ng pananalita ng kanyang ina ang mga mabathalang mga kataga na ibinigay sa kanya; at buong katapatang isasalin niya ito sa wikang latin sa pamamagitan namin na kanyang mga kompesor. At pagkatapos non at pakikingan niya ang pagkakasalin kasama ang kanyang sariling isinulat, upang wala ni isang salitang madagdag o mawala kundi yaon lamang na kanyang taimtim na narinig at nakita sa pangitain.

Sa katunayan, kung siya ay may sakit, ay tinatawag nya ang kanyang kompesor at tagasulat- isang sekretarya na espesyal na nakatalaga dito- at pagkatapos, kalakip ng napakalaking debosyon at takot sa Diyos at kung minsan kasabay ng luha, ay pinapahayag niya sa kanya ang mga salitang yaon sa sarili niyang salita na may mataas at nakatuon na pagiisip, na para bagang binabasa niya ito sa isang aklat. At pagkatapos ay binibigkas ito ng kanyang kompesor sa wikang latin sa tigasulat, at isinusulat naman niya ito sa kanyang presensiya. At pagkatapos, Kapag ang mga salita any naisulat na, ay ninanais niyang pakingan ito; It pinapakingan niya itong mabuti at mataimtim. At sa gayon ibinibigay niya ang mga sulat na ito doon sa taong iyon na naghahanap ng kasagutan. Ito ay madalas- opo, napakadalas- mapatunayan sa karnasan ng Mahal na Reyna at ng archibishop ng Naples; gayundin ng Reyna at ng Hari at ng Prinsesa at ng marami pang iba mula sa kaharian ng Cyprus at mula sa kaharian ng Sicily; at ng mga kalalakihan, at pati na mga kababaihan, mula sa Italya, mula sa Sweden, at kahit na mula sa España.

Karagdagan pa dito. madalas din mangyari na ipahayag kay Lady Birgitta ang mga lihim na iniisip at pagdududa ng mga lumalapit sa kanya at pati yaong wala doon-ang mga bagay na hindi nila maihayag sa pamamagitan ng salita o pagsulat o senyales. Isa sa mga saksi dito: ay si Lord Nicholas ng Nola, isang rektor ng pagiging ama; si Lord Gomez ng Albornoz, isang rektor ng duke ng Spoleto; isang panginoon ng bilang ng Fondi; at marami pang iba, na relihiyoso o secular, kung saan pinahayag niya at sinulat ang mga bagay na natatago sa kaibuturan ng kanilang mga puso.

Maging ang isang tao ay mangigilalas sa iba pang grasya na natangap ng sinansabing babae mula sa kanyang esposo, na si Jesukristo. Sapagkat madalas na mangyari na may debosyon at pagtulong, na ang iba-ibang tao ay humihiling sa kanya na ipagdasal sa Diyos ang mga kaluluwa ng kanilang mga yumao. At kung inaakala niya na ang mga yaon ay nasa purgatoryo-isang lugar na kung saan ay kailangan nila ang pamagitang panalangin-ay hinihiling nila na sabihin niya ito sa kanila, ang katanungan ng mga buhay, at ipaalam sa kanila kung anong tulong o sakripisyo o kung anong pamagitang panalangin ng mga buhay ang makapagpapalaya sa mga patay sa mga pagdurusang iyon.

Sa katunayan, Ay tinangap niya sa mga sulat ang mga pangalan ng mga yumao na; at sa pamamagitan ng lubos na pagkamaawain at pagkahabag, ay nanalangin siya sa Diyos para sa kanila. At pagkatapos, sa pananalangin, ay natatamo niya ang kasagutan mula sa Diyos kung ang mga kaluluwang iyon ay nasa purgatoryo-at kahit na kung papaano ang nagyayari sa purgatoryong iyon at sa mga sakit na iyon kung nasaan sila-o kaya ay kung sila ba ay nasa impiyerno o nasa langit. Binigyan din siya na malaman, ng maliwanag at malinaw, kung anong uri ng pamagitang panalangin at pagbibigay sa kapwa kung saan ang mga kaluluwang iyon ay makakalaya.

Isang magandang patunay dito ay naranasan ng mga nasabing nabubuhay na tao na napangalanan na sa itaas na kung saan may debosyong humiling sa kanya ng mga nasabing bagay, at, patunkol dito, ay nagtamo ng mabathalang mga kasagutan mula sa kanyang mga sulat. Gayon nga ng siya mismo, o kaya ay kahit na sino sa amin sa kanyang tahanan, ay di mapalagay o may pagdududa sa kahit ano, sa bigla at walang pagkabalam, sa pamamagitan ng rebelasyon na mabathalang ibinigay sa kanya, buong pagkukumbabang ibinabalik niya mula kay Kristo, ang kanyang Esposo, o mula sa Birheng Maria, ang napaka mahalagang kasagutan na nagpapaliwanag ng nasabing bagay.

Anong hihigit pa? sa testimonia sa napakaraming katangian, sa gayong lubhang kabanalan at kabunyian, sa naguumapaw at sobra-sobrang grasya na mabathalang sumisinag sa kanya na binubuksan sa mga aklat ng makalangit na pahayag, na mabathalang ipinagkaloob sa kanya, at sa mga aklat ng katanungan, na ibinigay din sa kanya sa mabathalang pamamaraan, sa natatanging pagkilos ng Espiritu Santo, sa natatanging pamamaraan at, kung saan, sa loob ng isang oras lamang, habang siya ay nakasakay sa kanyang kabayo at patungo sa kanyang villa sa Vadstena, kung saan ito ay higit na buong nakatala sa simula ng pareho ding aklat ng mga katanungan.

Ang patunay ay sinasamahan din ng mga karanasan ng pangitain, sapagkat ang mga bagay na ito ay madalas naming makita at ng iba pang mga tao sa ibat ibang dako ng daigdig. Sapagkat madalas namin makita ang mga bagay na hinuhulaan niya madaming taon bago and takdang oras, at pagkatapos ay aktuwal naming nararanasan. Ito ay isang bagay na nakikita at nararanasan din ng marami pang iba. Mula dito maaaring malinaw na matitipon( at ito ay masusubok sa mga salita ng mga santo) na sya ay mayroon na mula sa Diyos ng isang tunay na espiritu ng paghahayag at yaong katalinuhang makakita ay mabathalang ibinigay sa kaniya.

Maging ang mga milagro na kahit simula pa nang sya ay mamatay na nangyayayri sa pamamagitan niya at sa kabutihan niya lumalabas pa ngayon.. at muli pang lalabas sa hinaharap, ang malinaw na saksi ng katotohanan sa mga di mabilang na grasya na mabathalang isinabog sa kaniya. Sa katunayan, bago itong babae ay tinawag sa espiritu ng Diyos, ay hindi lang hinulaan niya ang tunkol sa hinaharap-tulad ng mga propeta-ngunit pati na ang kasalukuyan at nakaraan; at nilinaw din niya ang maraming mga bagay tunkol sa mga pinagdududahang mga bagay sa sagradong kasulatan.

Dagdag pa dito, Katulad ng mga apostol, Ay iniwan niya ang lahat ng kanyang pag aari; at, sa tagubilin ng Diyos, Ay nagpadala siya ng mga liham sa mga pangunahing tauhan ng buong kakristiyanuhan. Pangalanay sa pinakamataas na Arsobispo; sa mga emperador; sa mga hari at reyna ng France at ng England, ng Sicily at Cyprus Sa mga prinsipe at prinsesa; sa ibat ibang mga may katungkulan sa pananampalataya; sa mga sekular at relihiyoso; sa mga kaharian, at sa mga lupa. Binisita din niya ng personal ang mga lupain, sa pagpapakita ng kalooban ng Diyos sa parehong dakila at aba para sa ikabubuti ng kanilang mga kaluluwa, na tinubos sa dugo ni Kristo.

Tulad ng mga banal na ebanghelista, sumulat din siya tungkol sa pagsilang ni kristo at tungkol sa kanyang dakilang buhay , at sa kahalintulad na paraan, tunkol sa kanyang kamatayan at tunkol sa kanyang pagkabuhay na maguli at tunkol sa kanyang walang hangang kaluwalhatian, tulad ng sapat na malinaw na ipinakikita sa kanyang mga pahayag.

Sa katotohanan, ay di maituturing na wala syang karanasan sa pagiging martir; sapagkat dinidisiplina niya ang sarili sa pamumuhay sa pagpapagal at abstinensiya, sa pamamagitan ng pagpapaubayang malagay ang kanyang buhay sa panganib sa lupa at karagatan, at sa pamamagitan ng pagtitiyaga ng may pagtitiis, para sa kapakanan ng pangalan ni Kristo, ang pagbatikos at paginsulto ng marami, sa kahinaan man ng katawan o sa magandang kalusugan.. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ay patuloy niyang pinasasalamatan ang knyang Esposo, na si Jesukristo, sa mga kahirapan; at buong kapakumbabaang pinanalangin niya sa Diyos ang mga sumasalungat sa kanya.