Kung paanong ang isang babaeng namatay na ay napakita sa kanya at sinabi sa kanya ang mangyayari sa hinaharap.

Ngayon, sa unang buwan simula nang dumating si Lady Birgitta sa monasteryo ng mga monghe ng Cisterian- pangalanay, Saint Mary’s of Alvastra- isang babaing patay na at kilalang kilala niya, ang napakita sa kanya sa panalangin at sinabi: ”Sa iyo ipinagkaloob ang makaunawa ng mga bagay na espiritual; sa lahat ng bagay, samakatuwid, ay magpakumbaba ka. At upang malaman mo ito ng may mas malaking kasiguruhan, masdan mo, ibinibigay ko sa iyo ang tatlong palatandaan.

Ang una ay ang napakabigat na parusa sa akin dahil sa katigasan ng aking konsensiya, Ang pangalawa: na ang aking asawa, na kung sino ay hindi ko asawa, ngayon ay naghahanap ng aliw ng katawan- pangalana’y aliw ng katawan sa ibang babae na salungat sa Diyos-at ito ay nagdudulot sa kanya at sa kanyang salinlahi ng mga paghihirap. Ang pangatlo ay ikaw at tatawid ng karagatan; at ikaw ay mamamatay sa pinakamarangyang palasyo sa Roma.”

Dagdag pa dito, ang babae ay muling napakita sa kaniya sa pangalawang pagkakakataon at sinabi: “Nais kong ipaalam sa iyo ang aking kalagayan; sapagkat ikinalulugod ng Diyos na mahalin natin ang isat-isa samantalang tayo ay nabubuhay pa sa laman, kailangang mahalin natin ngayon ang isat-isa sa espiritu. Ako- sa pagsasalita gamit ang pagkakapareho- ay inilagay, tulad ng sa, isang makapal na salamin at nakadidinig, ngunit di pa makaabot, ng mga bagay na ninanasa ko. Samakatuwid, nauunawaan ko at ninanasa at umamasa ako sa walanghangang kaligayahan; ngunit di pa nakararating sa sukdulan hangang ang salamin, sa kalooban ng Diyos ay maging manipis at mawala.

At ito ay dahilan sa dalawang bagay na nagpabigat sa akin sa sanlibutan. Pangalana’y, ang dulot ng galit; at ang katotohanang hindi ako makuntento kung ano ang mayroon ako, sa halip ay haghahangad ako ang higit pa. Samakatuwid pakiusan ang aking mga kaibigan na maghandog ng dagdag pang sakripisyo para sa akin, kung saan ang sakripisyo ng aking Panginoong Jesukristo ay maialay; at pangalawa , upang magala-ala sa akin sa kabuuan ng isangtaon ng mga kaibigan ng Diyos. Upang sa pamamagitan niyon, ay walang duda, na mapalaya ng mabilisan sa kaparusahang ito.”

Anong uri ng pangyayari sa buhay sa lupa mayroon itong nasabing kapatid na babae ng asawa ni Lady Birgitta na nagpakita nga sa kaniya.
Ang nasabing babae kung saan matapos mamatay ay napakita kay Lady Birgitta ay kilalang kilala sa kanyang pag aayuno at pagdarasal. At isang panahon, nang sya ay nasa kalubhaan ng kanyang karamdaman, ay napakita sa kanya ang dyablo sa isang pinaka kakilakilabot na anyo, na may tila intensiyong agawin sya sa pagkakahiga nya roon. Sa katotohanan, daha ng matinding pagkatakot ay sumigaw sya: “ Sa buhay na walang hangan,” sabi nya “ako ay itinakwil!” habang inuulit niya ng maraming beses ang mga katagang ito, ay tinanong siya ng kanyang kompesor: “bakit,” wika nya, “ bakit mo sinasabi ang gayon samantalang iniibig mo ang Diyos ng higit sa lahat?” Siya samantala ay hindi tumutugon at nananatili sa dating lagay: “Itinakwil ako sa buhay na walang hangan!” Sa wakas, ay nanahimik sya sa pagkakahawak ng mga kasama; sa isang napakagandang paraan, ang mukha niya ay nagbago at nagkakulay, ito ay ay naging maputi at malarosas. Habang namamangha ang mga naroroon, ay sinabi niya sa isang malakas na tinig: “ Pinagpala ka, aking Diyos, na siyang lumikha sa akin at nagpalaya sa akin. Nagkukumpisal ako sa iyo at iniaalay sa iyo ang pagpapala.”

Ngunit nang mabawi niya ang kanyang hininga at nagbalik sa sariling kahinahunan, ay tinawag ang kanyang kompesor at ang iba pang mga taong may dakilang kalooban at sinabi sa kanila: “Nakita ko ang diyanblo sa nakapangingilabot na anyo. Nakakatakot sa kanyang kaanyuan, inaakala ko na ako ay itinakwil. At habang nasa ganito akong kabalisahan, ay nakita ko si Kristo, na nakatayo sa krus. Habang lumalayo ang diyablo, ay sinbi ni Kristo: ‘ sa paglipas ng isang taon, ay makikita mo ang katulad na pangitain, ngunit hindi ang diyablo. At ito ang magiging palatandaan sa iyo, na kung makita mo ito, na ang buhay mo ay dumating na sa wakas.’” At ito nga ang nangyari; sa pagkalipas ng isang taon, sa ganoon ding petsa ay nakita niya si Kristo; at ang kanyang kaluluwa ay lumisan na sa kanyang laman matapos ang mahabang paglilinis.
Kung papaanong ang babaeng ito ay napakita sa pangatlong pagkakataon sa Esposa ni Kristo na si Lady Birgitta.
Itong nasabing babae ay napakita din sa pangatlong pagkakataon pagkatapos ng kanyang pagkamatay sa tulad ding babaeng si Lady Birgitta at sinabi: “Ang matagal ko nang ninanasa, ay nakamtan ko na ngayon. Ang aking dating paghihirap ay itinapon na sa limot, at ang aking pag ibig ngayon ay ganap na. Dadapwat sa ganang sayo: maging masunurin ka! Sapagkat pasasaroon ka sa mga kalipunan ng mga dakila.”
Kung paanong, Matapos mamatay ang kaniyang asawa, ay ipinamahagi ni Lady Birgitta ang kanyang yaman.
Nang mamatay ang kanyang asawa, ay dagliang ipinamahagi ni Lady Birgitta ang kanyang yaman sa mga anak at sa mga mahihirap. Pinalitan niya ang uri ng kanyang pamumuhay at pananamit; at madami pa siyang higit na magagandang bagay na gagawin kundi lamang sa katotohanan na sya ay inatasan sa pahayag na maglakbay sa Roma. At nang sya ay nasasaktan sa mga sinasabi ng mga mariringal na tao dahil sa mga pagbabago at sa mga mumurahin niyang mga damit, ay sinagot niya: “ Hindi po sa inyo ang aking pagsimula o sa inyo ang aking pagtigil. Sapagkat napagtanto ko na sa aking puso na titiisin ang mga masasakit na salita, Samakatuwid, ipagdasal po ninyo na ako ay makapagtiis.”
Kung paanong sya ay mabathalang inatasan na magpunta sa hari ng Sweden.
At gayun nga, nang siya ay inatasan sa espiritu na tumungo sa hari ng Sweden, at ng siya ay nakiusap sapagkat hindi niya malaman kung ano ang kanyang sasabihin sa hari, ang mga kasagutang ito ay siyang sinabi sa kanya ng Diyos: “ Kapag ikaw ay dumating doon,” wika niya,” buksan mo ang iyong bibig at pupunan ko ito.” Samakatuwid, nang sya nga ay dumating, ang mabathalang mga salita ay biglang ibinuhos sa kaniya- hindi lang ang mga salitang patunkol sa hari, kundi pati na ang maraming mangyayari sa hinaharap.
Kung paanong sya ay isnugo sa isang obispo at tinangap nito ang kanyang pagdating.
Itong si Lady Birgitta ay nagtungo din sa isang obispo na may napatunayan nang pamumuhay at debosyon at nagsabi dito ng mga salita na mabathalang ipinahayag sa kanya. Nang marinig nito ang mga salitang iyon, siya, sa kanyang sariling konsensiya, ay natuklasan-hangang sa huling punto-kung ano ang naiintindihan ni Lady Birgitta sa espiritu: Pangalana’y, mga bagay na, maliban sa Diyos at sa kanya, ay walang ibang taong nakakaalam. Sapagkat ang nasabing Lord Bishop ay mayroon ilang hindi maintindihang ninanasa, at, sa ilang bagay, ay masigasig sa pagkakaiba-iba na may katalinuhan. At ginawa niya ang pag aayuno ng higit sa karaniwan. Samakatuwid, ay mas malugod niyang tinatangap ang kanyang makalingang mga pagtutuwid, itinama ang lahat ayon sa panuntunan ng pagkalinga, at sinabi niya sa kanya: “ Nang nakaraang gabi,” wika niya, “ Ay maliwanag kitang nakita na pumapasok sa aking sarili at tinatanggal mo ang mga naglalakihang balakid sa aking puso. Samakatuwid, hindi lamang ako naniniwala sa iyong mga salita, kundi nakikita ko din sa aking kaluluwa na ginagawan ka ng Diyos ng mga kagilagilalas na bagay.”