Sumagot si Jesus: Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo:

Malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu

hindi siya makakapasok sa paghahari ng Diyos. Juan 3:5

 

Ang mga Propesiya at Pahayag kay Santa Birgitta ng Sweden

 

 

Magsimulang magbasa DITO

 

Mga nilalaman Ang Buhay ni Santa Birgitta

 

 

PAHINA 1

Paano nya nakita si Kristong nakapako sa krus.

 

PAHINA 2

Paano sya nagasawa at paano saya namuhay may asawa.

 

PAHINA 3

Kung paanong ang Pinagpalang si Maria ay tinulungan siya sa panganganak.

 

PAHINA 4

Kung paano, sa simula ng mga pahayag,

sya ay inatasang maglagi sa isang monasteryo.

 

PAHINA 5

Kung paanong sya ay isnugo sa isang obispo

at tinangap nito ang kanyang pagdating.

 

PAHINA 6

Kung paanong ang diyablo ay nais siyang dayain.

 

PAHINA 7

Tunkol sa Roma.