Ang mga salita ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang esposa tunkol sa kung paanong siya ay di dapat mag alala o mag isip na ang mga bagay na ipinahayag sa kaniya ay nagmula sa masamang espiritu, at kung paano makikilala ang mabuti o ang masamang espiritu.
Aklat 1 - Kabanata 4

Ako ang iyong Manlilikha at Manunubos. Bakit ka natatakot sa aking mga salita? Bakit ka nag aalinlangan kung ito ba ay galing sa mabuti o sa masamang espiritu? Sabihin mo sakin, may natagpuan ka bang anuman sa aking mga salita na hindi idinidikta sa iyo ng iyong konsensiya na gawin mo? O inutusan ba kita na gumawa ng labag sa katuwiran?” Dito ang esposa ay sumagot “ Hindi po, sa katunayan ang lahat ng ito ay totoo at lubha akong nagkamali.” Ang espiritu, o esposo, ay sumagot: “ Tatlong bagay ang iniutos ko sayo at mula roon ay makikilala mo ang mabuting espiritu. Iniutos ko sayo na igalang ang iyong Diyos, na siyang lumikha sa iyo at nagbigay sa iyo ng lahat ng bagay na nasasa iyo. Ang iyong sariling katuwiran at gayundin ang sinasabi sa iyo na igalang siya higit sa lahat ng bagay. Iniutos ko sa iyo na panatilihin ang tunay na pananampalataya, yaon ay, ang maniwala na walang malilikha kung wala ang Diyos at walang maaaring likhain ng walang Diyos. Iniutos ko din sayo na pagsikapan ang resonableng pagpipigil sa lahat ng bagay, sapagkat ang daigdig ay nilikha upang sa gayon ang tao ay gamitin ito para sa kanilang mga panangangailangan. Sa gayon ding paraan, ay maaari mo rin makilala ang masamang espiritu sa pamamagitan ng tatlong bagay, yaon ay ang kabaligtaran nito, tinutukso ka niya na hanapin ang sarili mong kapurihan at magmalaki sa mga bagay na ibinigay sa iyo. Tinutukso ka niya na talikdan ang iyong pananampalataya. Binubuyo ka rin niya sa karumihan sa iyong buong katawan at sa lahat ng bagay, at pinapag alab niya dito ang iyong puso.

Kung minsan ay dinadaya niya ang mga tao sa pagbabalatkayo ng kabutihan. Yan ang dahilan kaya’t iniuutos ko sa iyo na siyasatin palagi ang iyong konsensiya at ipaalam ito sa iyong mga mapanuring esperituwal na tagapayo. Kaya nga huwag kang mag alinlangan na ang mabuting espiritu ng Diyos ay sumasaiyo pagkat nakikita niyang wala kang ibang ninanais kundi ang Diyos at ikaw ay nag aalab ng buong-buo sa kaniyang pag ibig. Walang ibang makagagawa niyon kundi ako. Imposible para sa isang diyablo na makalapit sayo. Hindi rin maaaring maging posible sa kanya na makalapit sa isang taong masama liban na lamang kung ipahihintulot ko ito dahil na rin sa kanilang mga kasalanan o sa isang sikretong pagpapasya na ako lang ang nakakaalam sapagkat ako ang lumikha sa kanya tulad din ng lahat ng iba, at nilikha ko siyang isang mabuti datapwat naging masama siya dahil na rin sa sarili niyang malisya. Ako ay panginoon maging sa kanya. Kaya’t dahil dito, ay pinararatangan nila ako, silang nangagsasabing ang mga taong naglilingkod sa akin ng may malaking debosyon ay nababaliw at sinasapian ng diyablo.

Ginagawa nila akong katulad ng isang lalaki na ipinagkatiwala ang kanyang kabiyak sa isang mangangalunya. Magiging ganiyan ako kung ang isang matuwid at punung puno ng pag ibig sa akin ay ipauubaya ko sa kamay ng isang demonyo. Sapagkat ako ay matapat, walang demonyo ang maaaring mangibabaw kailan man sa kaluluwa ng kahit sino sa aking mga debotong lingkod. Kahit na kung minsan ang aking mga kaibigan ay para bagang wala sa kanilang sariling pagiisip. Hindi ito dahil sa sila ay pinagdurusa ng demonyo o sila ay naglilingkod sa akin ng may marubdob na debosyon. Kundi ito ay dahilan sa ilang pinsala sa utak, o ibang natatagong kadahilanan na nagsisilbi upang sila ay huwag maging mapagmataas. Kung minsan ay maaari ding mangyari na ang diyablo ay makakuha ng kapangyarihan mula sa akin sa katawan ng mabubuting tao para na rin sa kanilang higit na gantimpala o dili kaya ay pinadidilim niya ang kanilang mga konsensiya. Gayon pa man ay hindi pa rin niya makokontrol ang kaluluwa ng mga nananalig sa akin at nakatatagpo ng kanilang aliw sa akin.”